Werkstuk over Geloven

Geloven

Ik maak een werkstuk over geloven.

Er zijn soorten geloven daar wil ik graag meer over weten.

Over andere geloof soorten, je hebt islam,moslims, enzovoort.

Hoofdstukken:

  1. Wat is geloven?
  2. De bijbel
  3. Wie is JEZUS ?
  4. Soorten goedienst

1 wat is geloven?

Geloof jij? Sommigen zeggen misschien nee. Wat is geloven. Tegen een GOD die je niet ziet? of sommigen zeggen ja ik geloof. En wat voor geloof?

In GOD? Of in de islam? Of ergens anders in? Ja dat kan? Je kunt overal in geloven. Maar het hoofdstuk gaat over, wat is geloven? sommigen zeggen je bid en dan is het al goed. En anderen zeggen, ik bid en ik lees uit de bijbel. Wat doe jij? Ik bid voor het eten en na het eten. En als ik naar bed ga. Jij ook?

Je kunt het ook via je uiterlijk aan geven als je gelooft.

Sommige mensen geloven niets anders dat GOD bestaat. Geloof jij dat ook?

2 De Bijbel.

Wat is de bijbel? Sommigen zeggen het is een boek met een zwarte kaft. En dat is het. En er staan allemaal verhalen in maar dat is niet zo.

Het is het woord van GOD. Lees jij ook uit de bijbel? En waar komt het woord bijbel vandaan? Vraag jij dat ook wel eens af? Ik wel.

Het woord ‘bijbel’ is afgeleid van het Griekse biblia dat ‘boeken’ betekent.

Dus het woord is eigenlijk een Grieks woord. Hier zie je nog een stukje uit de bij bel.

13 Mijn Liefste is mij een bundeltje mirre, dat tussen mijn borsten v ernacht.

14 Mijn Liefste is mij een tros van Cyprus, in de wijngaarden van En-gedi.

15 Zie, gij zijt schoon, Mijn vriendin! Zie, gij zijt schoon; uw ogen zijn duiven ogen.

16 Zie, gij zijt schoon, mijn Liefste, ja, liefelijk; ook groent onze bedstede.

17 De balken onzer huizen zijn cederen, onze galerijen zijn cipressen.

1: We moeten niet bidden om onze hartstochten te laten vervullen (Jakobus 4;3)
2: Bidt niet om het alleen maar aan anderen te laten zien (Mattheus 6;5)
3: Gebruik geen overdaad aan woorden (Mattheus 6;7)
4: Bid in geloof en twijfel niet ( Jakobus 1;6-7)

Er zijn nog meer soorten Bijbels. Bijvoorbeeld, groot nieuws, het Boek,

De naam in de bijbel, en nog wel een paar soorten.

Wie is JEZUS?

Je zult je wel afvragen wie JEZUS is.

Hij was een man van GOD op aarde.

Hij heeft veel mensen genezen met wonderen.

Welke wonderen ik noem er een paar.

Hij spuugde op de grond en hij smeerde de modder op de ogen van de blinde.

En hij heeft een man beter gemaakt.

En wie is Jezus nu dan?

Het is een jood.

En hij leefde al een jood.

Hij aanvaarde het oude testementals Gods woord.

Hij was ook waarachtig mens.

En hij werd geboren als een mens.

Hij was de zoon van God

Hij heeft wonderen gedaan op aarde,

En hij heeft mensen genezen.

Soorten goddiensten.

Er zijn soorten geloven in Nederland en buiten Nederland. Zoals:

  • De islam
  • Het Jodendom
  • Het boeddhisme
  • Het christendom

Dit zij een paar geloven binnen en buiten Nederland.

Ik ge loof zelf in het christendom. Want daar ben ik ook mee op gegroeid.

En wat is de islam eigenlijk?De islam is de godsdienst die gebaseerd is op de leer van de profeet Mohammed, die ongeveer 1400 jaar geleden in Arabië woonde. Volgelingen van de Islam worden moslims genoemd. De islam is de belangrijkste godsdienst in het Midden-Oosten, Noord-Afrika en landen zoals Pakistan, Bangladesh, Indonesië en Nigeria. Moslims hebben veel gereisd en zijn in vele landen over de hele wereld gaan wonen en hebben daar hun gemeenschappen gevormd, zo ook in Nederland.

Het geloof van de islam

De islam staat vooral dicht bij twee andere grote godsdiensten: het Jodendom en het christendom. Alle drie die godsdiensten gaan uit van het geloof in één God en eerbied voor heilige boeken waar Gods woord in staat. Alle drie dragen hun gelovigen op rechtvaardig en vriendelijk te handelen, en bijzondere zorg te hebben voor zwakke en arme mensen.

De moslims beschouwen Abraham als een profeet en zien Jeruzalem als heilige stad. Moslims noemen Jezus ‘Isa’ en eren Hem als een ware profeet en een grote leraar. Maar in tegenstelling tot de christenen geloven zij niet dat Jezus de zoon van God is, en dat hij stierf toen Hij gekruisigd werd, In plaats daarvan geloven Moslims dat God Jezus van het kruis heeft weggehaald, rechtstreeks naar de hemel.

Moslims geloven dat God sinds Adam, de eerste mens op aarde, vele profeten heeft gezonden om de mensen te leren goed te leven. Voor moslims was Mohammed de ‘zegel van de profeten’, de allerlaatste, van wie de woorden alle belangrijke onderwijzingen samenvatten van alle profeten die voor hem leefden.

Het Jodendom

De joden geloven dat God op de eerste dag van de schepping de dag en de nacht maakte. De hemel en de aarde werden geschapen op de tweede dag. De zeeën, het land en alles wat op de grond groeit, schiep hij op de derde dag. Op de vierde dag werden de zon, maan en sterren geschapen en op de vijfde dag de vissen en de vogels. Op de zesde dag maakte God alle dieren op het land en als laatste schiep Hij de mens.

Joodse boeken

Het heilige boek van de joden is de Thora, een perkamenten rol waarop met de hand Vijf Boeken van Mozes geschreven zijn. De Thora zit om twee houten rollers gewikkeld. De Thora is het eerste deel van de Tenach (door christenen het Oude Testament genoemd). Het tweede deel is de Nebi’iem (de boeken van de Profeten). Het derde deel is de Chetoebiem dit zijn alle andere boeken zoals de Psalmen, Spreuken en de vijf Megillot (verhalen en gedichten). Hierbij horen ook vijf feesten. Andere voorbeelden van heilige joodse boeken zijn gebedenboeken en deTalmoed, een belangrijke verzameling voorschriften.

Hoe leven joodse gezinnen?

In het gezinsleven, dat zo belangrijk is in het Jodendom, nemen de sabbat, de feesten en de maaltijden de belangrijkste plaats in. Er wordt geleerd, gezongen en gepraat. Het eten van koosjer voedsel en het scheiden van vlees en melkproducten zijn belangrijke kenmerken van het joodse leven. In een joods gezin leer je je ouders te eren, anderen te helpen die minder kunnen dan jij, eerbied te hebben voor oude mensen, gastvrij te zijn voor vreemden, die zieken te bezoeken en niet te roddelen of leugens over andere mensen te vertellen. Het joodse onderwijs begint thuis.

Het christendom.

Mensen die in het christendomgeloven die hebben het van hun ouders/verzorgers mee gekregen. Die mensen geloven dat de HERE JEZUS een vader in de hemel is en lezen het ode en het nieuwe testament.

Jodendom,

De joden hebben verschillende geloofsopvattingen. De liberale joden geloven dat het jodendom hun een gemeenschappelijke cultuur geeft, terwijl de orthodoxe joden zich aan de voorschriften proberen te onthouden, die door de eeuwen heen gegeven zijn. De basis van het jodendom is het geloof in één eeuwige, onzichtbare God. De joden geloven ook dat ze uitgekozen waren om Gods Thora te ontvangen, het eerste deel van de Tenach (het heilige boek van de joden). Ze geloven dat ze door na te denken over de betekenis ervan en door te leven volgens de wetten die erin staan, rechtvaardigheid in de wereld te brengen. Ze geloven ook dat de Messias op het juiste moment zal komen om de volmaakte wereld te brengen.

Ik heb van een paar geloven wat op geschreven en van de anderen vind ik het lastig om wat te vertellen.