Spreekbeurt over de Vogelbescherming

Vogelbescherming

DE VOGELBESCHERMING

Deze spreekbeurt werd gemaakt door Jasmijn Kok uit groep 8

Ik doe mijn spreekbeurt over de Vogelbescherming omdat ik van vogels houd en omdat ik de bedreigde vogels wil helpen.

EEN KORTE GESCHIEDENIS

De Vogelbescherming werd in 1899 opgericht en heette toen: “Nederlandsche Vereeniging tot Bescherming van Vogels”. Ze werd opgericht omdat toen veel vogels voor de mode werden vermoord. De veren en soms de hele vogels werden als decoratie op dameshoeden gebruikt. Dat was natuurlijk heel erg en moest ophouden. In 1994 werd de naam veranderd in Vogelbescherming Nederland.

DE VOGELBESCHERMING NU

De Vogelbescherming zet zich in voor alle in het wild levende vogels en hun leefgebieden. Vogels geven de toestand van natuur en milieu aan. Gaat het slecht met een vogelsoort, dan is dat een signaal dat er iets mis is met zijn leefomgeving. Het beschermen van vogels heeft ook een positief effect op natuur en landschap.

Ze komen aan hun geld, omdat iedereen die lid is van de vereniging een lidmaatschapsbijdrage betaalt.

De Vogelbescherming heeft ook een eigen tijdschrift. Het heet “VOGELS”, vroeger heette het “De Lepelaar”. Jij kunt er heel interessante reportages lezen en mooie foto’s zien.

Ook heeft de Vogelbescherming in Zeist een winkel waar je b.v. vogelboeken, nestkasten, voederhuisjes, verrekijkers enzovoort kan kopen.

De Vogelbescherming is opgenomen in Birdlife Internationaal. Dat is een internationaal netwerk van vogelbeschermingsorganisaties.

DOELSTELLING EN WERKWIJZEN

Nu worden vogels niet meer voor de mode gedood, maar de grootste vijand van de vogels is nog steeds de mens. De Vogelbescherming doet daarom heel veel verschillende dingen om de vogels te beschermen:

1. wettelijke bescherming

De Vogelbescherming zet zich ook in om beschermingsplannen en wetten voor bedreigde vogelsoorten te verkrijgen. Ze helpen ook mee om deze wetten te maken en letten er dan ook op dat deze wetten worden nageleefd.

2. bescherming van de leefgebieden

Maar het is niet genoeg om alleen de vogels te beschermen want vaak worden de leefgebieden van vogels door de mensen bedreigd, omdat de steden steeds groter worden en er steeds minder ruimte voor de natuur is. Zo wordt er vaak bijvoorbeeld door boeren veel mest gebruikt in de landbouw, daar kunnen vogels ook niet tegen of worden weilanden steeds vroeger en vaker gemaaid waardoor sommige weidevogels, bijvoorbeeld de grutto, niet meer op de weilanden kunnen overleven. Er staan ook veel minder knotwilgen en hagen in Nederland waardoor er steeds minder steenuilen in Nederland zijn.

3. de WetlandWachten

Belangrijke Vogelgebieden zijn gebieden waar zich veel vogels van een of meer vogelsoorten ophouden. In Nederland zijn dat vaak wetlands: dat zijn wateren of waterrijke gebieden bijvoorbeeld de Waddenzee of de Eilandspolder bij……….. Om deze gebieden goed te kunnen beschermen, heeft de Vogelbescherming de WetlandWachten opgericht. Dat zijn allemaal vrijwilligers die meehelpen en alles goed in te gaten houden.

4. voorlichting over vogels

Natuurlijk geeft de Vogelbescherming ook voorlichting. In de herfstvakantie stond er b.v iemand van de Brabantse Vogelbescherming op de kinderboerderij in Breda en daar kon je pinda’s rijgen en een quiz doen. En je kunt heel veel informatie op de website van de Vogelbescherming (www.vogelbescherming.nl) vinden.

5. bestrijding vogeljacht

En natuurlijk zet de Vogelbescherming zich nog steeds in om de jacht (jacht is het vangen en schieten van levende vogels) op vogels te stoppen.

HOE WE DE VOGELS BESCHERMEN

Van de zeldzame en bedreigde vogelsoorten stelde de vereniging een Rode lijst samen. Op de Rode Lijst 2004 staan 78 kwetsbare en bedreigde vogelsoorten. Er zijn verschillende categorieën:

VN= soorten die uit Nederland zijn verdwenen: b.v. kwak, bonte strandloper, griel

EB = ernstig bedreigde soorten: b.v. dwergmeeuw, velduil, kemphaan

BE = bedreigde soorten

KW = kwetsbare soorten

GE = gevoelige soorten b.v de huismus, maar daar vertel ik straks nog over

Hoe kom je op de rode lijst?

De Vogelbescherming let daarbij op twee belangrijke punten:

de vogelsoort moet minstens 10 jaar achter elkaar in Nederland hebben gebroed.
en de mate van bedreiging. En die is afhankelijk van de zeldzaamheid van een vogelsoort en van de trend, dat is hoeveel broedparen er minder zijn (vergeleken met 1960) en hoe ze verspreid zijn

De huismus

De huismus is een heel bekende soort in Nederland. Hij komt overal voor. Toch staat hij ook al op de Rode Lijst vermeld. In 1980 waren er nog ongeveer 1 tot 2 miljoen paar huismussen, nu is er nog maar de helft van over.

De oorzaak is voornamelijk dat er veel minder nestgelegenheden zijn. In nieuwe gebouwen zijn de daken en dakpannen niet meer geschikt om nesten te bouwen. Ook vinden de huismussen veel minder voer. Graanakkers zijn vervangen door maïsakkers en er zijn veel minder open terreinen.

positieve veranderingen

Het werk van de Vogelbescherming is heel belangrijk. De lepelaar, ooievaar en ijsvogel zijn in de laatste tien jaren zo toegenomen dat ze niet meer op de Rode Lijst staan. Dat komt alleen maar door de beschermingsactiviteiten van de Vogelbescherming.

WILDzoekers, DE NIEUWE JEUGDCLUB

WILDzoekers is een natuurclub voor iedereen van 8 tot 16 jaar. Ook als je nog weinig weet van vogels en planten. Want het gaat om één ding: naar buiten en zelf de natuur ontdekken.

Overal door heel Nederland worden veel activiteiten georganiseerd zoals b.v. vogels kijken, vlinders zoeken, lekker struinen en veel meer. Aan het begin van elk seizoen krijg je een gids met ideeën voor activiteiten. De gids kan je dan in de WILDmap doen, die je krijgt als je lid wordt van de WILDzoekers. En je krijgt 4x per jaar de tijdschrift WILDexpres.

(ALLES VAN DE CLUB LATEN ZIEN!!!!!!!!!!!!!!!!!!)

Tot slot wil ik nog iets over de

Vogelgriep vertellen, omdat dat natuurlijk op het moment heel actueel is en een belangrijk onderwerp voor de Vogelbescherming.

Vogelgriep wordt veroorzaakt door een virus dat lijkt op het menselijk griepvirus. Vogelgriep is zeer besmettelijk en dodelijk voor kippen en kalkoenen. De besmettelijke virussen komen eigenlijk niet voor bij wilde vogels, ze ontstaan bij pluimvee dat dicht bij elkaar in kleine hokken wordt gehouden. Het vogelgriepvirus is dodelijk voor pluimvee. Wilde zwanen zijn ook slachtoffer geworden van het virus, ze hebben het virus opgelopen door contact met pluimvee in de overwinterings- en doortrekgebieden. Vogels die vatbaar zijn voor vogelgriep zijn ook: parelhoenders, kwartels, patrijzen en watervogels als eenden, ganzen. Als je een dode vogel vindt: niet aan raken, want mensen lopen het virus op via besmette vogels.

Dat was mijn spreekbeurt over de Vogelbescherming. Zijn er nog vragen?? En ik heb ook nog een kleine quiz gemaakt om te testen of jullie al een paar vogels kennen.